Informace k petici a lesům

Milí a vážení spoluobčané Dolní Lhoty

Před více než rokem jsem zveřejnil příspěvek týkající se petice k veřejným zakázkám obce s vědomím, že jsem celou, poměrně komplikovanou záležitost, považoval za uzavřenou. Bohužel není tomu tak a já nyní cítím osobní potřebu a morální povinnost ke všem 170 petentům se k celé věci znovu vyjádřit a nejen k petici, ale níže pak i k dalším, dle mého názoru i závažným kauzám v obci.

Časový sled událostí kolem petice k veřejným zakázkám obce DL je následující:

Září 2020

Zjištění skandální skutečnosti, kdy V.Sobas zadával opakovaně veřejné zakázky svému synovi bez vědomí všech zastupitelů a navíc se tímto svým nemorálním jednáním dostal do nezpochybnitelného střetu zájmu. Střet zájmu není totiž jen tak nějaké sousloví, ale je to dost závažný přečin veřejného činitele. Mějme stále na paměti, že V.Sobas je uvolněným starostou a my si ho ze svých daní platíme právě za to, aby jednal dle platných zákonů této země. Evidentně se s notnou dávkou arogance domnívá, že si může dělat, co se mu zlíbí, a nedej bůh, aby si dovolil někdo vznést slova kritiky.

Listopad 2020

Zasedání zastupitelstva

Zde byl přednesen návrh jednoho ze zastupitelů, který o těchto zakázkách nevěděl, aby byl projednán návrh směrnice k veřejným zakázkám a tato aby byla následně přijata. Pro byli zastupitelé Lasáková, Tejzr a Miko. Proti byli zastupitelé Sobas, Hrubý, Zdražila, Kokeš. Odůvodněním našeho „pracovitého“ pana starosty k neschválení směrnice byl argument, že nechce zatěžovat kolegy zastupitele nadměrnou administrativou, protože by se tak museli kvůli směrnici „údajně zbytečně“ scházet. Pozn. Už tak naši zastupitelé zasedají pouze dle minimální zákonem stanovené četnosti, a to 4x za rok. Navíc starosta svolává tato jednání na poslední chvíli a nebere ohledy na občany a zastupitele tak, aby dal alespoň na oněch několik termínů v roce pevné datum. Totiž všichni nemají tu možnost udělat si během 7 dnů čas a to platí jak pro občany, tak i pro zastupitele. Někteří ze zastupitelů také starostu žádali o to, aby se mohli dokonce scházet i častěji (1x za měsíc). Abych nezapomněl, tak vždy dva dny před zasedáním ještě V.Sobas svolává tzv.pracovní schůzku, ke které zřejmě neexistují ani jakékoliv zápisy. Zde jsou zastupitelé na poslední chvíli postaveni téměř před hotovou věc a jsou jim přednesena témata jednání. Když se pak podíváte na to, co obec jako program jednání zastupitelstva zveřejňuje, je to naprosto ostudné. Desítky naprosto totožných pozvánek a občan vůbec neví, co se bude projednávat. Není to třeba účelem? Jako občan bych moc rád věděl, jestli se budou projednávat témata, která se mne týkají, pak se rád jednání zúčastním. Když se ale podíváme na ty bludy, které starosta zveřejňuje, tak z takového programu se vůbec nic nedozvím. Bohužel i tohle je smutná realita toho, jak funguje zastupitelstvo v Dolní Lhotě. Nevypadá to, že by pracovalo pro občany.

Únor 2021

Starostovi byla před zasedáním zastupitelstva doručena petice k přijetí Směrnice o zadávání veřejných zakázek. Tato petice obsahovala 170 podpisů občanů Dolní Lhoty. Na zasedání zastupitelstva si starosta vzal lhůtu 90 dní na rozmyšlenou, tak jak mu umožňuje zákon o Obcích.

Květen 2021

Na zasedání zastupitelstva starosta upozorňuje předsedu petičního výboru na formální chybu v petici, která se na místě vysvětlila. Bohužel i přesto nebyla petice starostou uznána. Napříč této skutečnosti starosta slíbil před zhruba 20 přítomnými, že návrh směrnice připraví dle vzoru okolních obcí.

Dnes máme Září 2022 a o směrnici k veřejným zakázkám neexistuje ani zmínka. Zřejmě tak starosta svým prázdným slibem (slibem nezarmoutíš) chtěl jen uklidnit situaci kolem jeho střetu zájmu, odvést tak pozornost od své osoby a spoléhal na to, že všechno „vyšumí“ a na celou věc občané zapomenou. Pokud ale dá starosta slovo, musí si za ním stát tak, jak praví dávné rčení „Slovo dělá chlapa“. Ne že jen své slovo nedodržel, které veřejně na zasedání zastupitelstva občanům dal, a které evidentně nemá žádnou váhu, ale navíc také porušil slib zastupitele, který při vstupování do funkce starosty skládal. Podle § 69 odst. 2 zákona o obcích člen zastupitelstva obce skládá slib v tomto znění: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. Vzhledem k dosavadní nečinnosti V.Sobase v téhle věci by se občan Dolní Lhoty mohl právem domnívat, že více než o zájmy občanů jde starostovi o udržení funkce a o prospěch členů jeho rodiny, která je tak zřejmě na obci existenčně závislá. Je možné ,že pan starosta po dlouhých letech u moci patrně zapomněl na skutečnost ,že on je ten kdo šel dělat službu veřejnosti nikoli naopak.

„Hospodaření v obecních lesích – smutná realita versus jak si to maluje starosta“

Vážení spoluobčané, zřejmě jste zaregistrovali v minulých dnech ve vašich poštovních schránkách poslední vydání DL Zpravodaje. Zde jste si také mohli přečíst obsáhlé vyjádření starosty obce V. Sobase k hospodaření v obecních lesích. Na základě vyžádaných informací k lesnímu hospodářství z obce dle zákona 106 a následným porovnáním se zavádějícími a nepravdivými údaji uvedenými ve Zpravodaji č. 7/2022 (článek – Jak je to s hospodařením v obecních lesích) a po konzultaci se zpracovatelem „odborného posouzení na toto lesní hospodaření“, nemohu jinak, než na tyto nepravdy reagovat a občany informovat o snaze pana starosty obhajovat nehorázné plýtvání obecními financemi v našich lesích. Posouzení je poměrně dlouhé, proto je k dispozici dokument pro rychlejší orientaci v posouzení.

Chci zde uvést, že požadované informace k lesnímu hospodářství se mi podařilo získat prostřednictvím advokáta, na vlastní náklady ,navíc po neustálých obstrukcích a úmyslných průtazích ze strany obce. Celá anabáze trvala neuvěřitelné 3 měsíce, a po této dlouhé době byla dodána sotva polovina požadovaných informací, což považuji za schválnost a notnou dávku arogance. Obec navíc za takto kusé a nekompletní informace vyžadovala neadekvátní částku ve výši 8.325 Kč, což je naprosto nehorázné. Naštěstí máme jako občané možnosti se proti takovým praktikám bránit a Krajský úřad na základě stížnosti žadatele tuto částku zrušil. Dodávám, že takovýto postup naší obce při vydávání informací dle zákona 106 je smutnou a běžnou praxí, s níž mělo hořkou zkušenost několika žadatelů. Takto se obec vůči svým občanům prostě chovat nemůže, toto je naprosto neomluvitelné.

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ LHOTA 7/2022 – výňatky ze článku:

„Jak je to s hospodařením v obecních lesích“ a okomentování některých pasáží.

(Zpravodaj) V případě potřeby také provádí práce v obecních lesích a při údržbě obce s použitím vlastních sil a prostředků.

Také naše obec musela své lesní pracoviště vybavit profesionálním strojním vybavením. V současné době máme tedy k dispozici traktor, štěpkovač na pásovém podvozku, který se dostane i do špatně dostupných míst, vyvážečku dřeva s hydraulickým nakládacím ramenem pro nakládání kmenů, které jsou již nad váhový limit přípustný pro ruční nakládání pracovníky, dále máme železného koně pro vytahování kmenů ze špatně dostupných míst a jejich přibližování (jde o jakousi technickou náhradu za skutečného živého koně). Z dalšího vybavení máme také křovinořezy a motorové pily.

(poznámka) Také by nebylo od věci, kdyby pan starosta občanům vysvětlil následující tvrzení: „V případě potřeby také provádí (správce lesa) práce v obecních lesích a při údržbě obce s použitím vlastních sil a prostředků“ – tedy především pasáž – práce v obecních lesích s použitím vlastních sil a prostředků. K čemu tedy vybavení obce mechanizací pro práce v lese, především vyvážečka dřeva s hydraulickým nakládacím ramenem (pokud tedy neslouží pouze pro rozvoz paliva občanům – z výkazů za celý rok 2021 vychází využití tohoto finančně drahého prostředku určeného pro soustřeďování dříví v lese, ale je používán pro rozvoz palivového dříví následovně: 5 fůr + 3,5 prm + 23,76m3 a + 4 dny – tj. max. 20 dnů v roce) a železný kůň, vlastně slouží nebo lépe řečeno komu slouží, když v „pracovních výkonech“ za jednotlivé měsíce o něm není žádná zmínka a není tedy jasné, proč a k čemu vůbec takto drahé prostředky obec vlastní, když je nevyužívají zaměstnanci v lese a správce lesa, jak pan starosta uvádí, má vlastní prostředky? Kdo, čím, jak a za jaké náklady tedy ve skutečnosti tyto práce (soustřeďování dříví v lese) provádí?

(Zpravodaj) Jak asi bude vypadat naše zahrada, když budeme mít na celý rok pouze tuto částku na nákup sazenic, hnojiv, ochranných pomůcek, pohonných hmot (do zahradních sekaček a jiné techniky), na opravy a obnovu zahradního nářadí, a podobně. Každá obec dobře ví, že řádné hospodaření v obecních lesích je činností ztrátovou a je vždy lepší raději opravit kousek komunikace nebo některou z obecních budov. Naše obec má ale dostatek finančních prostředků na veškerou svoji činnost na mnoho let dopředu, a nemusí se tak svým hospodářským povinnostem v obecních lesích vyhýbat.

(Poznámka) K uvedenému pana starosty – „Každá obec dobře ví, že řádné hospodaření v obecních lesích je činností ztrátovou“, je jej potřeba důrazně upozornit, že všechny obce to asi NEVĚDÍ (drtivá většina jich ztrátových totiž není), neboť jinak by oficiální informace ze „Správy o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2020“ (str. 73-74) – nemohly být následující: Hospodářský výsledek vlastníků lesa (včetně příspěvků na hospodaření v lesích, které i naše obec přijímá) – (Kč/ha) za rok 2020 – obecní lesy v ČR = +2.010 Kč/ha – a u obce Dolní Lhota ovšem -20.585 Kč/ha.

A když už se pan starosta pustil do silně pofiderního srovnávání nákladů na nespecifikovaný lesní majetek vůči zahradě o výměře 1000m2, bylo by vhodné občany také informovat, že výnos (což u uvedené obce pominul) z jednoho ha lesní půdy našich lesů za rok 2021 byl – 1.416,21 Kč (takže porovnáme-li takto výnos ze zahrady 1000m2), jak uvádí pan starosta, tento činí závratných 141,62 Kč, ale náklady na tuto výměru pak 2.200,18 Kč, z toho pouze „správa“ zahrady – 720,87 Kč – skutečně nevídaná rentabilita – 6,44%!!!)

Co se pak týká našich obecních lesů – pouze náklady na správu lesa (externí firma z Čavisova) činily – 7.208,74 Kč/ha – celkem za rok 2021 – 553.891,- Kč a celkové náklady pak 22.001,83 Kč/ha a 1.827.252,- Kč CELKEM!!!

(Zpravodaj) Naše obec má ale dostatek finančních prostředků na veškerou svoji činnost na mnoho let dopředu, a nemusí se tak svým hospodářským povinnostem v obecních lesích vyhýbat.

(Poznámka) Ano, to je „pudl věci“ – obec má dostatek finančních prostředků, proto NENÍ nutná žádná hospodárnost, navíc, když si to umíme řádně a odborně-politicky zdůvodnit.

Také by nebylo „od věci“ občany informovat, že – (počet občanů v Dolní Lhotě = 1518) správa (náklady na správce lesa) každého ročně stojí 394,39 Kč a 1.203,72 Kč celkové náklady na les a výnos na každého z nich činí 77,48 Kč.

Závěrem chci zdůraznit ,že obecní lesy ve vlastnictví DL spadají do kategorie tzv. Lesů hospodářských, které slouží k produkci dřeva. Nikoli však do kategorie Lesů zvláštního určení, či Lesů ochranných! Tak jak má asi článek ve zpravodaji vzbudit dojem. Patrně jde ze strany starosty o snahu manipulovat s občany s cílem ovlivnit volby prostřednictvím obecního zpravodaje hrazeného z kapes daňového poplatníka. Možná i zneužití zpravodaje ke své sebepropagaci či skryté kampani podsunováním ryze pozitivního obrazu o své činnosti, což je dle mého názoru v rozporu s Tiskovým zákonem č 46/2000 Sb. §4a „Vydavatel periodického tisku (obecní zpravodaj) územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace“. Osobně si myslím , že příznivý obraz by si měl starosta získat svou činností, a nikoli ovládáním informací o své činnosti.

Jiří Švidrnoch, občan Dolní Lhoty

Jednání zastupitelstva 23. 6. 2022

00:00:00 – 00:01:30 – zahájení, úvodní informace
00:01:30 – 00:04:10 – rekonstrukce hasičské zbrojnice, dokončení sálu, radary v obci
00:04:10 – 00:06:40 – uskutečněné akce v obci
00:06:40 – 00:06:55 – nové webové stránky
00:06:55 – 00:08:20 – audit, den obce
00:08:20 – 00:32:05 – rozpočtová opatření, hospodaření obce
00:32:05 – 00:33:55 – komunální volby
00:33:55 – 00:37:40 – prodloužení dotace na DČOV
00:37:40 – 00:59:05 – obecně závazné vyhlášky (např. denní klid nebo noční klid)
00:59:05 – 01:04:05 – diskuse k dokončení rekonstrukce zbrojnice a sálu, a dalších možných úpravách (např. obecní byty nebo zelená úsporám)
01:04:05 – 01:05:25 – diskuse k opravě komunikace na břížku
01:05:25 – 01:28:10 – diskuse k DČOV
01:28:10 – 01:45:50 – diskuse k hospodaření v lesích
01:45:50 – 01:56:40 – dokončení akce ukliďme Česko, sběrné dvory
01:56:40 – 02:06:00 – pokračování diskuse k hospodaření v lesích
02:06:00 – 02:13:15 – vyjádření V. Lasákové ke komunikaci na obci, diskuse ke kvalitě rozhlasu v obci

Pouze fakta

Vážení sousedé,

jmenuji se Jan Růžička, domek na ulici Podevsí vlastníme s ženou již 15 let. Snadno mne poznáte, protože rád chodím bosý.

V tomto dopise přináším pouze holá fakta, která je možno si ověřit např. v záznamech z jednání zastupitelstva a nechám na vás, abyste je posoudili.

  1. Finanční ztráta z hospodaření v lese v obci Dolní Lhota a v okolních obcích v roce 2020
ObecPlocha lesa v haDoplatek na ha lesaDoplatek celkem
Dolní Lhota8420 367 Kč1 710 828 Kč
Slatina2122 216 Kč
Vřesina842 628 Kč
Mokré Lazce2498 Kč
Horní Lhota392 632 Kč
Hlubočec501 176 Kč
Háj ve Slezsku114 547 Kč
Velká Polom127612 Kč
Dobroslavice616 007 Kč

Jeden ze zastupitelů požádal na jednání zastupitelstva 2.2.2022 o projednání hospodaření v lesích. S návrhem na zařazení tohoto bodu jednání nesouhlasili zastupitelé V. Sobas, T. Zdražila, T. Hrubý a B. Kokeš. Zřejmě nemají z nějakých důvodů zájem řešit neekonomické hospodaření v lese.

  1. Starosta V. Sobas bez projednání na zastupitelstvu zadával zakázky svému synovi. Na dotaz, zda v tom nevidí střet zájmů odpověděl, že nikoli. To, že Obec Dolní Lhota nemá směrnici k zadávání veřejných zakázek, je podle některých zastupitelů chyba, protože rozhodování zůstává pouze na panu starostovi.
  1. Starosta na dotaz na jednání zastupitelstva dne 27.4.2022, proč nepožádal o dotaci na opravu dětského hřiště v tomto roce, odpověděl, že nevěděl, že je možné nějakou dotaci získat, přestože se tyto dotace vypisují každoročně.

Jsou i další věci v chodu obce, o které by se měli běžní občané zajímat. Pokud máte zájem se dozvědět další podrobnosti, přijďte ve středu od 16 hodin na Podevsí 33 nebo do Pašiček (bývalé pastviny pod skládkou). Budu se snažit být k dispozici k diskusi každou středu během června a září 2022, buď u mně na terase nebo v Pašičkách.

Jinak vám přeji hodně zdaru a šťastnou ruku v podzimních volbách.

S pozdravem

Jan Růžička, Ph.D.

dolnilhota.info

Záznam z jednání zastupitelstva 27.4.2022

00:00:01 – 00:05:00 – zahájení, úvodní informace
00:05:00 – 00:06:30 – informace o průběhu rekonstrukce sálu a hasičárny
00:06:55 – 00:08:55 – informace o dopravní situaci + radary
00:13:00 – 00:18:00 – informace o čerpání rozpočtu
00:20:00 – 00:20:30 – odkup pozemku, kvůli vybudování komunikace na ulici Lesní
00:21:00 – 00:23:00 – dotace pro SDH – 150 tis. Kč.
00:27:00 – 00:29:00 – výkledek na ulici Na Břížku
00:30:00 – 00:35:00 – cyklostezka
00:37:00 – 00:41:00 – diskuse o opravě dětského hřiště
00:41:00 – 00:47:00 – diskuse o 25 milionech na účtu
00:48:00 – 00:59:00 – další diskuse – radary, hřiště, autobusové zastávky
00:59:00 – 01:00:30 – diskuse o tom, že lidé nevím, že je zastupitelstvo
01:03:00 – 01:03:45 – dotaz na nové webové stránky
01:03:45 – 01:16:39 – další diskuse a pozvánky na akce

Přepis záznamu jednání obce Dolní Lhota z 2. 2. 2022

Přepsal: Jan Růžička

Některé, nepodstatné, části jsou vynechány. Pokud máte zájem zhlédnout celý záznam, pište na jan.ruzicka.dl@gmail.com

00:00:00 – 00:01:30: Dotaz starosty obce na účel natáčení. Odpověď kameramana, že záznam nebude zveřejněn. (Pozn. Přepisovatele: Toto byla chyba, bylo v plánu záznam zveřejnit. Pokud se někdo účastní veřejného zasedná zastupitelstva musí počítat s tím, že mohou být jeho dotazy nebo vyjáření k jednání zastupitelstva zaznamenány. Pokud si vysloveně přeje aby část, kde vystupuje nebyla na zveřejněném záznamu, tak se může s kameramanem domluvit a on může na dobu jeho vystupení nahrávání zastavit.)

00:01:31 – 00:04:20: Dva návrhy programu. První tak jak byl zveřejněn. Druhý doplněn o: 1) Uložit finančnímu výboru aby prověřil, zda lze zlepšit hospodaření v obecních lesích a poptali nové nabídky na správu lesního hospodářství 2) Uložit předsedovi kontrolního výboru, aby kontrolní výbor provedl kontrolu všech veřejných zakázek malého rozsahu v období 2018 – 2021 3) Uložit předsedovi kontrolního výboru, aby kontrolní výbor provedl kontrolu všech zastupitelů, zda nedošlo ke střetu zájmů a to v období 2018 – 2021

00:04:20 – 00:04:45: Hlasování o obou návrzích. První návrh přijat 4 pro. O druhém návrhu se tedy nehlasuje.

00:04:46 – 00:05:48: Hlasování o technikáliích jednání, jakou jsou zapisovatel a ověřovatel zápisu. 00:05:13 – 00:05:15: Starosta se omlouvá zastupiteli Aleši Mikovi, že se zapomněl při hlasování o programu, zeptat kdo je proti. Dodatečně tedy bylo do zápisu zapsáno 1 proti.

00:05:49 – 00:18:10: Zpráva starosty obce. Koronavirus – počty. Starosta poprosil lidi ať se očkují. Inventarizace majetku. Oprava komunikace Na Břížku a Čs. tankistů. Cena 3 mil. 492 tis. Kč. Pokračují práce na přístavbě hasičské zbrojnice. Dotace na DČOV. Zvýšený zájem o tyto dotace. Oprava vodovodního řadu – Přihlávky, Předměstí. Poslední ulice bez opravy povrchu jsou Mlýnská a Záhumení, oprava se připravuje. Příprava na cyklostezku do Velké Polomi. Příprava realizace oplocení školky. Příprava realizace přechodu pro chodce na ulici Kyjovická. Budou se realizovat radary v obci, celkem 6 radarů. Změna rozpočtové skladby poplatků za odpad. Administrativní změna. Pro občany se nic nemění.

00:18:11 – 00:19:31: Schválení inventarizace. Schváleno 5 pro, 0 proti.

00:19:32 – 00:22:25: Majetkoprávní záležitost. Prodej pozemku za 300 kč / m čtvereční. Za to získá obec věcné břemeno pro přístup ke kanalizačnímu řadu. Návrh přijat 5 pro, 0 proti.

00:22:26 – 00:27:50: Projednání žádosti o dotaci pro TJ Sokol Dolní Lhota ve výši 400 tis. Kč. Předseda Radovan Dolba děkuje, že byl tento bod přijat na program. (Pozn. Přepisovatele: To ale není pravda, takový bod na jednání programu nebyl). Část na provoz, část na výstavbu (investice). Cílem číslo 1 je dokončení tréninkové plochy s umělým trávníkem. TJ Sokol podpoří oslavy dne obce 11.6. v areálu TJ Sokol. Starosta doporučuje podpořit dotaci. Radovan Dolba doplňuje, že se ozývají lidé, kteří pro děti nikdy nic neudělali. Tak pro jejich představu ta tréniková plocha nesplňuje úplně parametry hřiště, ale pro účely tréninku dostačuje. V Háji ve Slezsku financovali obdobné hřiště částkou 7.2 mil. Kč. Návrh přijat 5 pro, 0 proti.

00:27:51 – 00:32:40: Projednání žádosti o dotaci pro farnost na sjednocení fasády kaple. Celkové náklady 268 tis. Kč. Dotace 200 tis. Kč. Zastupitel Tomáš Hrubý se ptal, zda když se to před dvěmi lety přistavovalo, tak zda se nepočítalo se sjednocením fasády. „Mi to nevadí, ale vadí mi takové ty řeči co se tady vedou, že starosta odmítnul sekat trávník kolem kaple. Že se musela koupit sekačka.“ (Pozn. Přepisovatele: Pokud vím, tak tomu tak bylo, a sekačka se musela koupit). Zastupitel Tomáš Zdražila upozorňuje, že těch bodů v žádosti bylo více. Návrh přijat 5 pro, 0 proti.

00:32:41 – 00:35:52: Návrh firmy AVE na uzavření dodatku č. 19 k navýšení cen, které souvisí s navýšením nákladů, které má firma se svozem. Návrh přijat 5 pro, 0 proti.

00:35:53 – 01:18:53: Všeobecná diskuse

* Radomír Š. se vyjařuje k činnosti starosty v oblasti zákona 106. Starosta chtěl uhradit náklady ve výši 215 Kč. Žadatel podal stížnost ke krajskému úřadu. Krajský úřad stížnost přijal a nařídil nepožadovat náklady. Starosta byl povinen tuto stížnost odeslat, on tak učinil se zpožděním 10 dnů. Radomír Š. to vnímá jako obstrukci starosty, že časový sled je takový, aby občan nedostal vyrozumění před dnešním jednáním. Radomír Š. by byl rád, aby se příště od takových věcí oprostil. Starosta se omlouvá, že jsou naprosto zahlceni různými žádostmi a že už nestíhá dělat svou práci. Situace je dle něj zoufalá. Není to jediná žádost. Radomír Š.: „Mě nejde o ten poplatek, mě jde o princip. Kolik těch žádostí jste v minulém roce vyřizoval?“ Starosta: „Já ty údaje nevím“. „Tam je jedna žádost, která chce údaje o určitých věcech za 5 let zpátky“. Radomír Š.: „Zákon vám to umožňuje posunout. A chtěl bych doplnit, že kdyby ty informace byly veřejně dostupné, nemuseli by se lidé dotazovat“. Starosta sděluje, že vše co musí dle zákona zveřejnit tak je zveřejněno. Radomír Š. ho upozorňuje, že může přece zveřejnit cokoli nad rámec zákona. Druhý občan: „Za koho tu mluvíte?“. Další občan: „Kteří lidé to chtějí? Pan Růžička?“ Radomír Š.: „Opozice chce aby tady ty informace byly zveřejněné“

* Přechod diskuse na jiné téma. Otevřený dopis pana Růžičky. Pavlína D. dopis vůbec nepochopila a výzvu k odsoupení starosty za všechy občany. Radomír Š. oponuje, že pan Růžička nemluví za všechny občany. Další občan: „Pane jestli s tím máte problém, tak mluvte za sebe“. Někdo další z pléna: „Nebo pan Růžička má nějaký problém“. Další z pléna: „Dává tam slinty do dopisu“. Pavlína D.: „To je veřejný útok na našeho starostu“.

* Radovan Dolba: „Tady se začíná mluvit o opozici. Ta opozice vznikla se vznikem spolku SKS“. Jmenuje konkrétně jednu rodinu. „Potom dalším členem výboru je dlouholetý politický harcovník, …“. Následují další označení této osoby a zakončení tím, že byl pravomocně odsouzen (Pozn. Přepisovatele: To je pravda, dostal podmíněný trest. A ten již uplynul a z tedy se na něj musí nahlížet jako na trestně bezúhoného. Má čistý trestní rejstřík.). „Byl jsem svědkem toho, kdy pan Růžička svolával první zasedání nespokojených občanů, kde přišli jenom členové spolku + 1 příchozí“ (Pozn. Přepisovatele: V té době jsem nebyl členem spolku a sešli jsme se tři, tedy z členů tam byl jen jeden a to nebyl pan označený jako politický harcovník). Radovan Dolba se opět naváží do petice a do technického pochybení při jejím sestavení. (Pozn. Přepisovatele: To nic nemění na tom, že lidé věděli co podepisují, protože byli s cílem petice seznámeni). „A já jako předseda TJ Sokol Dolní Lhota, jsem sdělil komunistům, že pokud já budu předsedou tak nebude sloužit propagaci žádného politického uskupení. SKS nebude mít na našem hřišti žádnou akci ani Dolnolhotský BAJK.“ (Pozn. Přepisovatele: Nechápu co má Dolnolhotský BAJK společného s propagací politického hnutí. SKS je apolitický. Někteří jeho členové se budou politicky angažovat, ale to přece pan Dolba dělá také a je členem TJ Sokol DL). Radovan Dolba nazývá SKS Společenstvím Konstruktérů Strachu. „Jenom skupina lidí kolem nich využívá zákonu 106, podává trestní oznámení a šíří zlo mezi lidmi“.

* Alena Z. reaguje na dopis pana Růžičky. A vcelku korektně popisuje naši e-mailovou komunikaci. Paní uvádí, že jsem ji odepsal, že tady bydlím 12 let (Pozn. Přepisovatele: to není pravda, psal jsem od roku 2007). A že to všechno chápu, ale že to už je minulostí. Ano to mohu potvrdit. Alena Z. uvádí, že se chtěla zastat pana starosty. „To co funguje ať zůstane, každý může pak volit“.

* Bohuš P. kritizuje politického harcovníka a naváží se i do pana Růžičky. „Že si oba mohou, víte co …“. Pánovi se nelíbí, že se kritizuje, tak on by chtěl pochválit.

* Jaroslav K. je zklamám, že pan Růžička nepřišel. „To je víceméně útok na celé zastupitelstvo“. „Podpora celému zastupitelstvu. Není možné aby tento spolek útočil na všechny ostatní spolky“ (Pozn. Přepisovatele: Je mi líto, že to takto Jaroslav K. cítí, ale já si nejsem vědom toho, že bychom na ostatní spolky útočili. Toto je dle mého názoru čistá dezinformace, která není ničím podložena.) Jaroslav K. kritizuje akci Kobzol, kde dle něj nebyla dodržována protiepidemická optaření. (Pozn. Přepisovatele: My jsme postupovali zcela v souladu s nařízením vlády a nemůžeme ručit za účastníky co dělají). „Vystupuji tady za Myslivce“. (Pozn. Přepisovatele: Zajímalo bymě zda za Myslivecné združení dostal občan mandát, aby jeho jménem vystupoval). „Oni útočí vůči zaběhlým spolkům. Říkají: ‚Hasiči nedělají nic. Sokoli nedělají nic. Myslivci nedělají nic. Křesťani nedělají nic'“. (Pozn. Přepisovatele: S Křesťany je naopak SKS ve úzkém kontaktu a podpořil jejich dvě akce – Letní kino a Dožínky). Jaroslav K. kritizuje SKS za zveřejněné tabulky rozpočtu akcí. „Vyúčtování visí na X místech. Takové vyúčtování udělám za 10 vteřin. Transparentnost mi tam trošku uniká. Co se týká těch akcí, kde přijdou stovky lidí a ta akce skončí v mínusu. Taky to o něčem svědčí“ (Pozn. Přepisovatele: Svědčí to o tom, že SKS nemá zájem na akcích vydělávat a proto je vstupné symbolické.). Pavlína D.: „Můžeš mu nechat vzkaz“. Jiný občan: „Oni si to pustí v Mokřince“. Bohuš P.: „Buď v Mokřince nebo v Pašičkách. Tam se scházejí a opékají tam buřty. Chodí pan Růžička po celé ulici a tam v Pašičkách a tam se sejdou a možná si něco zakouří“. (Pozn. Přepisovatele: Toto opravdu hraničí s pomluvou). Jiná paní: „Potom choďa boso“. Jaroslav K. kritizuje, že když chce někdo informaci tak si ji podá pod svým jménem, a že tady to dělá někdo mimo obec. „Podávají to lidé mimo obec a pak anonymně útočí na zastupitelstvo“. „Co se týče toho spolku, byl jsem svědkem, když se tam pan Růžička dohadoval s tady jmenovanýma lidma, kdo podá trestní oznámení. A pan Růžička říkal, že pokud to oznámení nepodáš ty, tak ho podám já.“ (Pozn. Přepisovatele: Nevím o tom, že bychom se o tom dohadovali. Vybavuji si pouze situaci, kde byl občan poblíž a to jsem říkal „Kdybys to oznámení nepodal ty, tak bych ho podal já.“ V té době již bylo trestní oznámení podáno. A ano podal bych ho, protože podezření bylo tak zásadní, že nebyla jiná možnost.) Dále Jaroslav K. konstatuje, že nedělají kvůli situaci velké akce. Diskuse se stáčí k zapuštění kořenů a občan vyzvihuje, že někteří tady mají kořeny 100 – 200 let. Jiná paní: „No ti nám tu chybějí ti přistěhovalci jedni“. (Pozn. Přepisovatele: Kdo tady šíří nenávist?). Jaroslav K. nepřímo označuje pana Růžičku a možná i další osoby z SKS za exhibicionisty. „Čím víc se bude blížit volbám, tím víc bude stížností, tím víc přijde informací které bude muset obec podat, tím víc přijde trestních oznámení“.

* Starosta hasičů: Nelíbí se mu, že se členové SKS schází na Mokřince. Mají v plánu také zakázat činnost SKS na Mokřince. Zastupitel Tomáš Zdražila doplňuje další informace o činnosti hasičů a připravovaných aktivitách. Bohuš P.: „Nepušťat je na Mokřinu a tím je odrovnáme tady“. (Pozn. Přepisovatele: Opět naprosto zjevně vyjádřená nenávisti vůči SKS a jeho členům.)

* Starosta děkuje za vyjádřenou podporu.

* Pavlína D.: „Vyhledala jsem si pana Růžičku. Zjistila jsem, že řeč není možná. ‚Jenom nějakým paragrafem 106. Nezlobte se, já nejsem žádný právník. O co vám vlastně jde?‘ Pak jsem zjistila, že nemá nic konkrétního.“ (Pozn. Přepisovatele: Paní jsem řekl dost důvodů a jsou i uvedeny v dopise. Dost lidí dopis pochopilo.).

* Starosta navrhuje, aby se to dělalo tak jako v minulosti. Sestavil se program a s tím se šlo do voleb. A přesvědčí lidi programem. „Mám dojem, že tady přišla nějaká divná politická kultura, kterou viděli někde v parlamentu. Na toto jsme v Dolní Lhotě zvyklí nebyli. Zneužívají se tady i některé zákonné prostředky, aby ten úřad byl nějakým způsobem blokovaný.“ Poděkoval za podporu.

* Zastupitel Tomáš Hrubý se vyjadřuje k hospodaření v lesích a obhajuje toto hospodaření. Dále zmiňuje, že se krade dřevo z lesa. Nové opatření je, že se dřevo ihned odveze k zákazníkovi. Kritizuje zastupitele Aleše Mika. „Je nefér, že i ty chceš ty informace. Bojuješ proti správci lesa“. Miko se Brání, že proti nebojuje, práce správce lesa si váží.“. Hrubý: „A následně jsi řekl, ‚Ale je třeba zvážit jestli to děláme hospodárně'“. Aleš Miko: „Ano“.

* Jiná paní: „Kdo inicioval tu kontrolu na hospodaření lesů?“ Starosta: „Trestní oznámení to bylo“. „Nebylo zahájeno trestní řízení. Celá záležitost byla po podrobném prošetření a po obvolávání. Policie obvolávala okolní obce. Ptala se jich jaké mají hospodaření. Volali na magistrát. Volali na kraj. Došli k závěru, že nedošlo k žádnému pochybení.“ (Pozn. Přepisovatele: Jak pane starosto toto víte? Policie vás jakožto podezřelého nesmí informovat o úkonech, které v této věci činí.) Starosta: „Nedají se srovnat obce, které se o les starají a které se o něj nestarají“. Starosta informuje jak dobře hospodaří.

* Starosta informuje, že ještě nedávno byla na zaměstanace v lese dotace 13-15 tisíc.

* Bohuš P. označuje toho kdo podal trestní oznámení Bílým koněm. (Pozn. Přepisovatele: Pozor pane, to opět vykazuje známky pomluvy)

* Ekonomka Soňa Švidrnochová: Komentuje pracovníky v lese a dodává, že si myslí, že to asi neděláme tak špatně.

* Tomáš D.: „Já se dívám na toho pána kameramana on vypadá jako inteligentní člověk. Mohl byste mi říci co vás k tomu jako vede? Protože vy regulérně lžete. Vy jste řekl, že to nikam nepověsíte. A vy jste to minule …“ Kameraman: „Já vám to vysvětlím“. Občan: „Mě to nezajímá. Vy jste to minule pověsili na YouTube.“. Kameraman: „Já dělám svoji práci. Já nevím o tom co bylo minule“. Občan: „Jste si vědomi, že jste nasrali celou obec?“ Kameraman: „Já to jenom natáčím. Co po mně chcete?“. Občan: „Ale já vám nevěřím. Protože mě je úplně jedno kdo to natáčí. Poslední zastupitelstvo jste pověsili na YouTube“. Kameraman: „Podívejte se …“ Občan: „Můžete si říkat co chcete, to je úplně jedno. Tady toto děláte. Vůbec nechápu proč. Vypadáte jako normální člověk“. Kameraman: „Podívejte se …“ Občan: „Nevysvětlujte mi důvody a na ty paragrafy se neodvolávejte“. Kameraman: „Takto se to asi nevyřeší“.

* Starosta opět poděkoval občanům

Otevřený dopis starostovi obce

Vážený pane starosto,

píšu vám otevřený dopis, protože na ty, které vám občas pošlu, neodpovídáte.

Do Dolní Lhoty jsem poprvé přišel v roce 1994 na kulečník a pivo k Fousovi (Papežovi), tehdy jsem ještě nevěděl, že zde v roce 2007 koupíme s mojí ženou 200 let starý dům a budeme tady bydlet. Mezitím jsem se tady objevoval sporadicky, zejména v souvislosti s akcí Dolnolhotský buben. Asi před pěti lety, když jsem vyšel na louku, kterou máme před domem, jsem ucítil, že jsem tady doma, že jsem zapustil kořeny.

Chtěl bych, aby se vesnice rozvíjela, aby tady lidé byli šťastni. Bohužel cítím, že pod vaším vedením se obec nerozvíjí a pokud na to někdo upozorní, tak místo abyste mu naslouchal tak zůstanete ve své ulitě, kde se cítíte bezpečně. Na většinu nápadů reagujete obvykle buď „To by bylo moc složité“ nebo „To by bylo moc práce“, případně „To je zbytečné“. To není zápal, který bych u starosty čekal. Pokud tady nový spolek organizuje akce pro občany, tak se na akci neobjevíte, ale pak spolek kritizujete. Možná, kdybyste přišel a s organizátory promluvil, asi byste zjistil, že tito lidé chtějí pouze to, aby se obec rozvíjela a aby byl chod obce transparentní.

Petici, kterou podepsalo poměrně dost lidí, považujete za nedůvěru. Ano je to jistě nedůvěra, a místo abyste se zamyslel co děláte špatně, tak ji považujete za útok. Trestní oznámení, které pouze upozornilo na to, že je možné, že se dá v lesích hospodařit lépe než se hospodaří v současné době, můžete považovat za útok, ale reagovat na něj tím, že podáte trestní oznámení na oznamovatele, je ubohost (nevím sice, zda již bylo podáno, ale ze zasedání zastupitelstva z 10. 11. 2021 (záznam dostupný na: https://www.youtube.com/watch?v=HbIyks6YF2E) je patrné, že je to v plánu).

Aktuálně jako zásadní problém, který paralyzoval chod úřadu, vnímáte trestní oznámení a pak řadu žádostí dle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím. Nevím kolik těch žádostí bylo, protože to jste nikdy neřekl, ale pokud vás zahltí toto, tak to jen dokazuje, že nejste schopen obec řídit.

Před časem jsem se rovnež dozvěděl, že se obcí šíří zprávy, že se skupina lidí (zejména z nového spolku) snaží obec rozeštvat a že záměrně podávají žádosti dle zákona 106. Věřte, že by je to ani nenapadlo, kdyby potřebné informace byly zveřejněny nebo když o ně slušně občas požádají mímo 106, tak jim byly poskytnuty. Co má ale občan dělat, když mu informaci neposkytnete. Jediné co mu zbývá, je využít svého práva dle zákona 106 a tak se k informaci dostat.

Osobně si myslím, že je v obci celá řada schopných lidí, kteří mohou obec rozvíjet lépe než vy. Myslím si, že je načase, abyste opustil post starosty a věnoval se něčemu co vás baví více.

V Dolní Lhotě 7. 1. 2022

Jan Růžička, Ph.D.

http://dolnilhota.info