Informace k petici a lesům

Milí a vážení spoluobčané Dolní Lhoty

Před více než rokem jsem zveřejnil příspěvek týkající se petice k veřejným zakázkám obce s vědomím, že jsem celou, poměrně komplikovanou záležitost, považoval za uzavřenou. Bohužel není tomu tak a já nyní cítím osobní potřebu a morální povinnost ke všem 170 petentům se k celé věci znovu vyjádřit a nejen k petici, ale níže pak i k dalším, dle mého názoru i závažným kauzám v obci.

Časový sled událostí kolem petice k veřejným zakázkám obce DL je následující:

Září 2020

Zjištění skandální skutečnosti, kdy V.Sobas zadával opakovaně veřejné zakázky svému synovi bez vědomí všech zastupitelů a navíc se tímto svým nemorálním jednáním dostal do nezpochybnitelného střetu zájmu. Střet zájmu není totiž jen tak nějaké sousloví, ale je to dost závažný přečin veřejného činitele. Mějme stále na paměti, že V.Sobas je uvolněným starostou a my si ho ze svých daní platíme právě za to, aby jednal dle platných zákonů této země. Evidentně se s notnou dávkou arogance domnívá, že si může dělat, co se mu zlíbí, a nedej bůh, aby si dovolil někdo vznést slova kritiky.

Listopad 2020

Zasedání zastupitelstva

Zde byl přednesen návrh jednoho ze zastupitelů, který o těchto zakázkách nevěděl, aby byl projednán návrh směrnice k veřejným zakázkám a tato aby byla následně přijata. Pro byli zastupitelé Lasáková, Tejzr a Miko. Proti byli zastupitelé Sobas, Hrubý, Zdražila, Kokeš. Odůvodněním našeho „pracovitého“ pana starosty k neschválení směrnice byl argument, že nechce zatěžovat kolegy zastupitele nadměrnou administrativou, protože by se tak museli kvůli směrnici „údajně zbytečně“ scházet. Pozn. Už tak naši zastupitelé zasedají pouze dle minimální zákonem stanovené četnosti, a to 4x za rok. Navíc starosta svolává tato jednání na poslední chvíli a nebere ohledy na občany a zastupitele tak, aby dal alespoň na oněch několik termínů v roce pevné datum. Totiž všichni nemají tu možnost udělat si během 7 dnů čas a to platí jak pro občany, tak i pro zastupitele. Někteří ze zastupitelů také starostu žádali o to, aby se mohli dokonce scházet i častěji (1x za měsíc). Abych nezapomněl, tak vždy dva dny před zasedáním ještě V.Sobas svolává tzv.pracovní schůzku, ke které zřejmě neexistují ani jakékoliv zápisy. Zde jsou zastupitelé na poslední chvíli postaveni téměř před hotovou věc a jsou jim přednesena témata jednání. Když se pak podíváte na to, co obec jako program jednání zastupitelstva zveřejňuje, je to naprosto ostudné. Desítky naprosto totožných pozvánek a občan vůbec neví, co se bude projednávat. Není to třeba účelem? Jako občan bych moc rád věděl, jestli se budou projednávat témata, která se mne týkají, pak se rád jednání zúčastním. Když se ale podíváme na ty bludy, které starosta zveřejňuje, tak z takového programu se vůbec nic nedozvím. Bohužel i tohle je smutná realita toho, jak funguje zastupitelstvo v Dolní Lhotě. Nevypadá to, že by pracovalo pro občany.

Únor 2021

Starostovi byla před zasedáním zastupitelstva doručena petice k přijetí Směrnice o zadávání veřejných zakázek. Tato petice obsahovala 170 podpisů občanů Dolní Lhoty. Na zasedání zastupitelstva si starosta vzal lhůtu 90 dní na rozmyšlenou, tak jak mu umožňuje zákon o Obcích.

Květen 2021

Na zasedání zastupitelstva starosta upozorňuje předsedu petičního výboru na formální chybu v petici, která se na místě vysvětlila. Bohužel i přesto nebyla petice starostou uznána. Napříč této skutečnosti starosta slíbil před zhruba 20 přítomnými, že návrh směrnice připraví dle vzoru okolních obcí.

Dnes máme Září 2022 a o směrnici k veřejným zakázkám neexistuje ani zmínka. Zřejmě tak starosta svým prázdným slibem (slibem nezarmoutíš) chtěl jen uklidnit situaci kolem jeho střetu zájmu, odvést tak pozornost od své osoby a spoléhal na to, že všechno „vyšumí“ a na celou věc občané zapomenou. Pokud ale dá starosta slovo, musí si za ním stát tak, jak praví dávné rčení „Slovo dělá chlapa“. Ne že jen své slovo nedodržel, které veřejně na zasedání zastupitelstva občanům dal, a které evidentně nemá žádnou váhu, ale navíc také porušil slib zastupitele, který při vstupování do funkce starosty skládal. Podle § 69 odst. 2 zákona o obcích člen zastupitelstva obce skládá slib v tomto znění: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“. Vzhledem k dosavadní nečinnosti V.Sobase v téhle věci by se občan Dolní Lhoty mohl právem domnívat, že více než o zájmy občanů jde starostovi o udržení funkce a o prospěch členů jeho rodiny, která je tak zřejmě na obci existenčně závislá. Je možné ,že pan starosta po dlouhých letech u moci patrně zapomněl na skutečnost ,že on je ten kdo šel dělat službu veřejnosti nikoli naopak.

„Hospodaření v obecních lesích – smutná realita versus jak si to maluje starosta“

Vážení spoluobčané, zřejmě jste zaregistrovali v minulých dnech ve vašich poštovních schránkách poslední vydání DL Zpravodaje. Zde jste si také mohli přečíst obsáhlé vyjádření starosty obce V. Sobase k hospodaření v obecních lesích. Na základě vyžádaných informací k lesnímu hospodářství z obce dle zákona 106 a následným porovnáním se zavádějícími a nepravdivými údaji uvedenými ve Zpravodaji č. 7/2022 (článek – Jak je to s hospodařením v obecních lesích) a po konzultaci se zpracovatelem „odborného posouzení na toto lesní hospodaření“, nemohu jinak, než na tyto nepravdy reagovat a občany informovat o snaze pana starosty obhajovat nehorázné plýtvání obecními financemi v našich lesích. Posouzení je poměrně dlouhé, proto je k dispozici dokument pro rychlejší orientaci v posouzení.

Chci zde uvést, že požadované informace k lesnímu hospodářství se mi podařilo získat prostřednictvím advokáta, na vlastní náklady ,navíc po neustálých obstrukcích a úmyslných průtazích ze strany obce. Celá anabáze trvala neuvěřitelné 3 měsíce, a po této dlouhé době byla dodána sotva polovina požadovaných informací, což považuji za schválnost a notnou dávku arogance. Obec navíc za takto kusé a nekompletní informace vyžadovala neadekvátní částku ve výši 8.325 Kč, což je naprosto nehorázné. Naštěstí máme jako občané možnosti se proti takovým praktikám bránit a Krajský úřad na základě stížnosti žadatele tuto částku zrušil. Dodávám, že takovýto postup naší obce při vydávání informací dle zákona 106 je smutnou a běžnou praxí, s níž mělo hořkou zkušenost několika žadatelů. Takto se obec vůči svým občanům prostě chovat nemůže, toto je naprosto neomluvitelné.

ZPRAVODAJ OBCE DOLNÍ LHOTA 7/2022 – výňatky ze článku:

„Jak je to s hospodařením v obecních lesích“ a okomentování některých pasáží.

(Zpravodaj) V případě potřeby také provádí práce v obecních lesích a při údržbě obce s použitím vlastních sil a prostředků.

Také naše obec musela své lesní pracoviště vybavit profesionálním strojním vybavením. V současné době máme tedy k dispozici traktor, štěpkovač na pásovém podvozku, který se dostane i do špatně dostupných míst, vyvážečku dřeva s hydraulickým nakládacím ramenem pro nakládání kmenů, které jsou již nad váhový limit přípustný pro ruční nakládání pracovníky, dále máme železného koně pro vytahování kmenů ze špatně dostupných míst a jejich přibližování (jde o jakousi technickou náhradu za skutečného živého koně). Z dalšího vybavení máme také křovinořezy a motorové pily.

(poznámka) Také by nebylo od věci, kdyby pan starosta občanům vysvětlil následující tvrzení: „V případě potřeby také provádí (správce lesa) práce v obecních lesích a při údržbě obce s použitím vlastních sil a prostředků“ – tedy především pasáž – práce v obecních lesích s použitím vlastních sil a prostředků. K čemu tedy vybavení obce mechanizací pro práce v lese, především vyvážečka dřeva s hydraulickým nakládacím ramenem (pokud tedy neslouží pouze pro rozvoz paliva občanům – z výkazů za celý rok 2021 vychází využití tohoto finančně drahého prostředku určeného pro soustřeďování dříví v lese, ale je používán pro rozvoz palivového dříví následovně: 5 fůr + 3,5 prm + 23,76m3 a + 4 dny – tj. max. 20 dnů v roce) a železný kůň, vlastně slouží nebo lépe řečeno komu slouží, když v „pracovních výkonech“ za jednotlivé měsíce o něm není žádná zmínka a není tedy jasné, proč a k čemu vůbec takto drahé prostředky obec vlastní, když je nevyužívají zaměstnanci v lese a správce lesa, jak pan starosta uvádí, má vlastní prostředky? Kdo, čím, jak a za jaké náklady tedy ve skutečnosti tyto práce (soustřeďování dříví v lese) provádí?

(Zpravodaj) Jak asi bude vypadat naše zahrada, když budeme mít na celý rok pouze tuto částku na nákup sazenic, hnojiv, ochranných pomůcek, pohonných hmot (do zahradních sekaček a jiné techniky), na opravy a obnovu zahradního nářadí, a podobně. Každá obec dobře ví, že řádné hospodaření v obecních lesích je činností ztrátovou a je vždy lepší raději opravit kousek komunikace nebo některou z obecních budov. Naše obec má ale dostatek finančních prostředků na veškerou svoji činnost na mnoho let dopředu, a nemusí se tak svým hospodářským povinnostem v obecních lesích vyhýbat.

(Poznámka) K uvedenému pana starosty – „Každá obec dobře ví, že řádné hospodaření v obecních lesích je činností ztrátovou“, je jej potřeba důrazně upozornit, že všechny obce to asi NEVĚDÍ (drtivá většina jich ztrátových totiž není), neboť jinak by oficiální informace ze „Správy o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2020“ (str. 73-74) – nemohly být následující: Hospodářský výsledek vlastníků lesa (včetně příspěvků na hospodaření v lesích, které i naše obec přijímá) – (Kč/ha) za rok 2020 – obecní lesy v ČR = +2.010 Kč/ha – a u obce Dolní Lhota ovšem -20.585 Kč/ha.

A když už se pan starosta pustil do silně pofiderního srovnávání nákladů na nespecifikovaný lesní majetek vůči zahradě o výměře 1000m2, bylo by vhodné občany také informovat, že výnos (což u uvedené obce pominul) z jednoho ha lesní půdy našich lesů za rok 2021 byl – 1.416,21 Kč (takže porovnáme-li takto výnos ze zahrady 1000m2), jak uvádí pan starosta, tento činí závratných 141,62 Kč, ale náklady na tuto výměru pak 2.200,18 Kč, z toho pouze „správa“ zahrady – 720,87 Kč – skutečně nevídaná rentabilita – 6,44%!!!)

Co se pak týká našich obecních lesů – pouze náklady na správu lesa (externí firma z Čavisova) činily – 7.208,74 Kč/ha – celkem za rok 2021 – 553.891,- Kč a celkové náklady pak 22.001,83 Kč/ha a 1.827.252,- Kč CELKEM!!!

(Zpravodaj) Naše obec má ale dostatek finančních prostředků na veškerou svoji činnost na mnoho let dopředu, a nemusí se tak svým hospodářským povinnostem v obecních lesích vyhýbat.

(Poznámka) Ano, to je „pudl věci“ – obec má dostatek finančních prostředků, proto NENÍ nutná žádná hospodárnost, navíc, když si to umíme řádně a odborně-politicky zdůvodnit.

Také by nebylo „od věci“ občany informovat, že – (počet občanů v Dolní Lhotě = 1518) správa (náklady na správce lesa) každého ročně stojí 394,39 Kč a 1.203,72 Kč celkové náklady na les a výnos na každého z nich činí 77,48 Kč.

Závěrem chci zdůraznit ,že obecní lesy ve vlastnictví DL spadají do kategorie tzv. Lesů hospodářských, které slouží k produkci dřeva. Nikoli však do kategorie Lesů zvláštního určení, či Lesů ochranných! Tak jak má asi článek ve zpravodaji vzbudit dojem. Patrně jde ze strany starosty o snahu manipulovat s občany s cílem ovlivnit volby prostřednictvím obecního zpravodaje hrazeného z kapes daňového poplatníka. Možná i zneužití zpravodaje ke své sebepropagaci či skryté kampani podsunováním ryze pozitivního obrazu o své činnosti, což je dle mého názoru v rozporu s Tiskovým zákonem č 46/2000 Sb. §4a „Vydavatel periodického tisku (obecní zpravodaj) územního samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace“. Osobně si myslím , že příznivý obraz by si měl starosta získat svou činností, a nikoli ovládáním informací o své činnosti.

Jiří Švidrnoch, občan Dolní Lhoty

Advertisement

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s